Epifragma 29


Giulio Centurelli, Epifragma

epifragma
senza titolo 29, 2018
smalto su tavola, tessuto, spago
(70×60 cm)