Giulio Centurelli, Epifragma

03-ST5


Giulio Centurelli, Epifragma

epifragma 03
Senza titolo 5, 2017
(52x57x5 cm)


Giulio Centurelli, Epifragma